जि.प्र.का. काठमाडौँ दर्ता नं ७४४ / ०६७/०६८
समाजकल्याण परिषद् आवद्धता नं ३१८१५
कामपा दर्ता नं ३७४ / ०७२ / ०७३
पान नं ३०४९६००५१

१२औ साधारण सभामा उपस्थित बन्धुहरु

१२औ साधारण सभामा उपस्थित बन्धुहरु

१२औ साधारण सभामा उपस्थित बन्धुहरु